Ponad 162,700 dokumentacji
w jednym miejscu

login: hasło:

Zarejestruj się  |  Zapomniane hasło  |

WYSZUKAJ

Regulamin

Ostatnia aktualizacja: 16 lipca 2012

1.Wstęp

 1. Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawne obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Przedmiotem jego regulacji są warunki korzystania z serwisu internetowego Elenota ("Serwis", "Elenota", znajdującego się pod adresem internetowym www.elenota.pl
 2. Regulamin określa prawa i obowiązki zarejestrowanych Użytkowników Serwisu ("Użytkownik") a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Właściciela Serwisu ("Administrator", "Właściciel serwisu") jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Serwis. Każdy potencjalny Użytkownik w momencie rejestracji zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu. Aby korzystać z Serwisu należy zaakceptować wszystkie jego postanowienia.
 3. Dostęp do Serwisu oraz wymagania techniczne
  1. Dostęp do ogólnodostępnej części Serwisu posiadają wszyscy użytkownicy sieci Internet bez konieczności spełnieniajakichkolwiek formalności, dostęp ten nie jest uzależniony od dokonania rejestracji w Serwisie.
  2. Część zasobów Serwisu jest wyodrębniona. Do zasobów tych pełen dostęp będą posiadać wyłącznie użytkownicy,którzy dokonają rejestracji w ramach Serwisu.
  3. Korzystanie z Serwisu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny użytkownika następujących minimalnych wymagań:
   1. system powinien być wyposażony w przeglądarkę: Internet Explorer min. wersja 7, Firefox, Google Chrome lub Opera
   2. system powinien być wyposażony środowisko Java.
  4. Serwis został zoptymalizowany do obsługi ww. oprogramowania przy zastosowaniu rozdzielczości: 1024x768
  5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, z którego korzysta użytkownik, a które uniemożliwiają użytkownikowi korzystanie z Serwisu i oferowanych za jego pośrednictwem Usług.

2. Definicje

 1. Administrator, Właściciel Serwisu - Właścicielem Serwisu oraz podmiotem świadczącym usługę udostępnienia zasobów Serwisu na rzecz Użytkowników jest Sara Wernau Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ulicy Milionowej 21, 93-105 Łódź, NIP: 729-11-98-179, REGON 471269059, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000059238, wysokość kapitału zakładowego:100.000,00 złotych.
 2. Serwis, Elenota – serwis internetowy znajdujący się pod adresem internetowym www.elenota.pl. Celem serwisu jest udostępnianie Użytkownikom platformy umożliwiającej wyszukiwanie dokumentacji elementów elektronicznych i urządzeń.
 3. Użytkownik – zarejestrowana i zalogowana osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych lub uzyska zgodę przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego, korzystająca z Serwisu na podstawie Regulaminu.
 4. Konto – identyfikowane unikalnym w skali Serwisu loginem, udostępnione Użytkownikowi miejsce w Serwisie, w którym może wprowadzać dane, przesyłać pliki a także prowadzić wszelkie operacje dostępne w ramach Serwisu.

3. Rejestracja

Do procesu rejestracji może przystąpić każdy pełnoletni użytkownik sieci Internet, po uprzednim zapoznaniu się z Regulaminem. Rejestracja polega na wypełnieniu stosownego formularza znajdującego się na odpowiedniej stronie WWW Serwisu. Wypełniając i przekazując za pośrednictwem sieci Internet formularz rejestracyjny Użytkownik:
 1. Akceptuje wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu
 2. Wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez zawartych w formularzu danych, w takim zakresie, w jakim jest to konieczne do korzystania z usług Serwisu
 3. Potwierdza autentyczność zawartych w formularzu rejestracyjnym danych
 4. Wyraża zgodę na otrzymywanie od Serwisu na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail komunikatów systemowych w takim zakresie, w jakim korzysta z oferowanych przez Serwis usług.

4. Zasady korzystania z serwisu

Użytkownik ma prawo założyć konto i korzystać z rozszerzonych funkcji serwisu takich jak forum dyskusyjne "Forum Elektroniczne" oraz newsletter. Założenie konta jest darmowe.

Użytkownik zobowiązany jest do:
 1. Przestrzegania postanowień Regulaminu
 2. Nie zamieszczania materiałów chronionych prawem autorskim, chyba że dysponuje prawami do nich lub zamieszczenie tych materiałów nie stanowi naruszenia obowiązującego prawa, w tym praw autorskich.
 3. Przestrzegania praw autorskich i praw majątkowych innych osób, a w szczególności innych Użytkowników Serwisu.
 4. Powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić prawidłowe funkcjonowanie Serwisu a także działań, które mogą naruszyć prywatność innych osób.
 5. Przestrzegania zasad Netykiety
Zabrania się:
 1. Wykorzystywania serwisu w sposób sprzeczny z jego celem
 2. Umieszczania w serwisie treści i materiałów o charakterze bezprawnym, sprzecznych z obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej porządkiem prawnym, a w szczególności o treści wulgarnych, pornograficznych, rasistowskich, antysemickich, obrażających uczucia religijne, erotycznych, treści i zdjęć zawierających drastyczne sceny zbrodni, informacji mogących posłużyć do produkowania materiałów wybuchowych, broni, narkotyków, fałszowania dokumentów, przyczyniających się do łamania praw autorskich, uważanych powszechnie za obraźliwe oraz naruszających dobra osobiste innych osób.
 3. Prowadzenia działań i publikacji treści mających na celu deprecjonowanie Serwisu oraz naruszanie dobrego imienia Właściciela Serwisu.
 4. Promowania za pośrednictwem Serwisu innych stron, sklepów internetowych i firm lub usług, bez zgody Właściciela Serwisu, również rejestracji loginów w postaci adresu www. Reklamowania stron komercyjnych, w tym serwisów informacyjnych sprzedających reklamy. Dozwolone jest jedynie reklamowanie niekomercyjnych stron prywatnych. Odnośniki do stron komercyjnych będą usuwane – także z podpisów. Osoby zainteresowane reklamą na Elenota.pl są proszone o kontakt z naszym działem reklamy pod adresem reklama@elenota.pl Reklamowanie niekomercyjnych stron prywatnych jest dozwolone, jednak odnośniki powtarzające się w krótkich odstępach czasu w różnych wątkach będą usuwane.
 5. Udostępniania swojego Konta osobom trzecim.
 6. Celowego wprowadzania w błąd innych Użytkowników poprzez dodawanie nieprawdziwych dokumentacji, nieprawdziwych informacji dotyczących Właściciela czy stanu posiadania, rejestracji więcej niż jednego Konta.
 7. W przypadku zachowania Użytkownika uznanego przez innych Użytkowników za nieetyczne (np. wulgarność), serwis ma prawo blokady konta użytkownika.
 8. Serwis ma prawo do kasowania komentarzy Użytkowników, uznanych za wulgarne, lub całkowicie nieuzasadnione./li>
 9. Zabronione jest masowe pobieranie plików np. programami do mirrorowania stron.

5. Naruszenie regulaminu

 1. W przypadku wykrycia złamania, lub podejrzenia o złamanie, jakiegokolwiek punktu regulaminu, Użytkownik zobowiązany jest zgłosić każde naruszenie, korzystając z przeznaczonego do tego celu formularza. Każda zgłoszona nieprawidłowość zostanie rozpatrzona w możliwie jak najkrótszym okresie czasu.
 2. Zgłoszenia wymagają w szczególności:
  1. Treści oraz zdjęcia przedstawiające elementy sprzeczne z obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej porządkiem prawnym, a w szczególności o treściach wulgarnych, pornograficznych, rasistowskich, antysemickich, obrażających uczucia religijne, erotycznych, treści i zdjęć zawierających drastyczne sceny zbrodni, informacji mogących posłużyć do produkowania materiałów wybuchowych, broni, narkotyków, fałszowania dokumentów, podrabiania dzieł sztuki, uważanych powszechnie za obraźliwe oraz naruszających dobra osobiste innych osób
  2. Identyfikatory (loginy) mające charakter reklamowy lub o negatywnych konotacjach, a w szczególności o treściach wulgarnych, pornograficznych, rasistowskich, antysemickich, obrażających uczucia religijne, erotycznych, treści i zdjęć zawierających drastyczne sceny zbrodni, informacji mogących posłużyć do produkowania materiałów wybuchowych, broni, narkotyków, fałszowania dokumentów, podrabiania dzieł sztuki, uważanych powszechnie za obraźliwe oraz naruszających dobra osobiste innych osób
  3. Wszelkie nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwisu
 3. Użytkownik powinien być świadomy, że w przypadku wykrycia niezastosowania się do postanowień Regulaminu lub w wyniku działań sprzecznych z obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej porządkiem prawnym, Właściciel Serwisu podejmie kroki mające na celu usunięcie nieprawidłowości. Użytkownik zostanie powiadomiony o tym fakcie drogą elektroniczną na wskazany przez Użytkownika adres e-mail. Użytkownik jest zobligowany do zajęcia stanowiska w terminie 3 dni od daty powiadomienia. W przypadku braku reakcji Użytkownika w określonym 3-dniowym terminie, Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do ingerencji w Konto Użytkownika w celu usunięcia nieprawidłowości, do czasowego zablokowania Konta lub jego usunięcia. W przypadku rażącego naruszenia postanowień Regulaminu, Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do podjęcia działań mających na celu usunięcie nieprawidłowości w trybie natychmiastowym.
 4. Użytkownikowi nie przysługują jakiekolwiek roszczenia z tytułu okresowego zawieszenia funkcjonowania Konta lub jego zamknięcia.

6. Usunięcie konta

Właściciel Konta może w dowolnej chwili skontaktować się w Właścicielem Serwisu z żądaniem usunięcia Konta. Po weryfikacji tożsamości Użytkownika, jeśli w stosunku do danego Konta nie jest prowadzone żadne postępowanie związane z naruszeniem Regulaminu, rozpocznie proces usuwania Konta. W ciągu 7 dni od wybrania opcji usunięcia Konta, jest ono w stanie zawieszenia. W tym czasie Użytkownikowi nie przysługuje prawo do założenia kolejnego Konta.

7. Wyłączenie odpowiedzialności

 1. Właściciel Serwisu dołoży wszelkich starań aby nie dopuścić do nieprawidłowości, które mogłyby w jakikolwiek sposób utrudnić korzystanie z serwisu, ale nie ponosi on odpowiedzialności za:
   - treść i formę materiałów umieszczonych w Serwisie przez Użytkowników - niezgodne z prawem wykorzystanie materiałów zgromadzonych w Serwisie
   - niedotrzymanie warunków umów zawartych pomiędzy Użytkownikami
   - jakość zdjęć i dokumentacji umieszczonych przez Użytkowników w Serwisie
   - szkody, jakie mogą powstać w wyniku awarii
 2. Właściciel serwisu zastrzega, iż nie posiada praw autorskich i majątkowych do zamieszczanych przez Użytkowników fotografii, dokumentacji i plików a tym samym nie ponosi odpowiedzialności za treści i materiały, jakie Użytkownik umieści w serwisie.
 3. Właściciel Serwisu zastrzega, że jest jedynie podmiotem, który udostępnia platformę sprzętową do użytku publicznego i nie ponosi kosztów za działania jakie przedsięwziął Użytkownik by z niej korzystać. Serwis nie ponosi również odpowiedzialności za szkody wynikłe z przerwy w działaniu Serwisu, wa tym samym za ewentualne utracone korzyści majątkowe.
 4. Nazwa Serwisu jest zastrzeżonym znakiem towarowym i podlega ochronie prawnej.

8. Tryb postępowania reklamacyjnego

 1. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach dotyczących świadczenia usług w ramach Serwisu.
 2. Reklamacje powinny być zgłaszane na adres e-mail: redakcja@elenota.pl w terminie 7 dni od daty zaistnienia zdarzenia uzasadniającego złożenie reklamacji. W szczególnych przypadkach reklamacje złożone po tym terminie też będą rozpatrywane.
 3. Reklamacja powinna zawierać: adres e-mail zgłaszającego reklamację, treść reklamacji wraz z uzasadnieniem. Dodatkowo można zawrzeć propozycję rozwiązania objętej reklamacją sytuacji.
 4. Reklamacja rozpoznawana jest w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. W przypadkach skomplikowanych termin rozpatrzenia reklamacji może ulec przedłużeniu. Zgłaszający reklamację zostanie poinformowany o przyczynach wydłużenia postępowania oraz o przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji. Odpowiedź na reklamację kierowana jest na adres e-mail za pośrednictwem którego została zgłoszona reklamacja.

9. Przepisy końcowe

 1. Regulamin jest dostępny pod adresem http://www.elenota.pl/regulamin
 2. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili i bez konieczności uzasadniania przyczyny.
 3. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Właściciel Serwisu poinformuje o tym niezwłocznie Użytkowników poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na łamach Serwisu i wskazanie na początku Regulaminu daty wprowadzenia zmian.
 4. Warunkiem dalszego korzystania z Serwisu jest zaakceptowanie Regulaminu w całości wraz z wprowadzonym zmianami. Po zapoznaniu się z nową treścią Regulaminu, Użytkownik składa oświadczenie następującej treści: "Oświadczam, iż zapoznałem się z nową treścią Regulaminu i akceptuję jego wszystkie postanowienia." Złożenie oświadczenia jest jednoznaczne z oświadczeniem woli o kontynuowaniu umowy z Administratorem. W przypadku braku akceptacji zmian w Regulaminie, Użytkownik rozwiązuje tym samym umowę z Właścicielem Serwisu, co jest równoznaczne z zablokowaniem Konta.
 5. Serwis nie ponosi odpowiedzialności udostępniane przez użytkowników materiały, treść reklam i ogłoszeń, zawartość pól informacji udostępniającego, treść komentarzy użytkowników i innych informacji wprowadzanych przez użytkowników.
 6. Wszelkie sprawy związane z Serwisem powinny być kierowane na adres e-mail: redakcja@elenota.pl, zaś problemy związane z funkcjonowaniem strony zgłaszane na adres e-mail: support@elenota.pl.

 

Ta strona używa plików cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Elenota jest darmową wyszukiwarką dokumentacji elementów elektronicznych. Serwis nie odpowiada za pliki i treści zamieszczone na stronie przez użytkowników.
Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu. Copyright © Elenota.pl  2002-2012. Wszelkie prawa zastrzeżone